Virtuelt møde Microsoft Teams, søndag d. 1.november 2020

Deltagere:

14 personer deltog, der repræsenterede følgende 12 både:

DEN  55        Martin Klose Andreasen

DEN 103       Martin Nerup, Klaus Nielsen

DEN 111       Norman L. Sloth

DEN 153       Henrik Pedersen

DEN 297       Ulrik Meyer

DEN 421       Jan Lindhardt Larsen, Michael Jeppesen

DEN 425       Morten Vinther

DEN 467       Lene Bach Madsen

DEN 517       Kim Rasmussen

DEN 519       Per Leth Hansen

DEN 552       Jørgen S. Pedersen

DEN 577       Jens Hestbech

Vi startede mødet med en kort præsentationsrunde blandt alle deltagere.

 

Dagsorden iflg. vedtægterne: 

  1. Valg af dirigent – Norman Sloth blev valgt og kunne konstatere at Generalforsamlingen efter flere forsøg var indkaldt rettidigt. Corona Pandemien havde sat en stopper for det oprindelige fysiske arrangement i B&W´s Museum i marts og igen dags dato. Derfor blev Generelforsamlingen for første gang afholdt virtuelt.
  1. Formandens beretning ved Morten Vinther:

Morten indledte med at konstatere at sæsonen 2020 har været præget gevaldigt af Corona Pandemien. Således var de fleste kapsejladser blevet aflyst, heriblandt Palby Fyn Cup og DH DM i Juelsminde, som året før havde været store X99 kapsejladser. Som alternativ til Palby havde Morten valgt at sejle Sjælland Rundt i stedet for, men desværre var ikke andre X99’ere hoppet med på den vogn.

Det blev nævnt at Corona var skyld i at aktiviteten i X99 Klubben var for nedadgående og vi er i dag i klubben kun 19 betalende medlemmer, og det viser sig, at flere af de tilstedeværende ved Generalforsamlingen IKKE er medlemmer!! De unavngivne syndere vil få en rykker fra Kassereren snarest. Derimod er der over 500 medlemmer på X99.dk Facebook Gruppen, og antallet er stigende. Morten opfordrede alle til at støtte Gruppen og også X99-Sailor Facebook Gruppen, som er den internationale gruppe.

Morten berørte sæsonen 2019 og ønskede Kim Rasmussen i ”Mille” (DEN 517) tillykke med det flotte resultat på en 2. plads i det blandede klasseløb til DH DM i Juelsminde. 6 stk. X99’ere deltog. Derudover vandt ”Mille” jo også Fyn Cup 2019, (det uofficielle DM 2019), som var en gentagelse af det store tilløbsstykke i 2018 med 24 deltagende X99’ere. Stort tillykke til Kim og besætning. I 2019 nåede vi op på 21 deltagende X99’ere, hvilket også var meget flot.

Vores arrangement ved Palby Fyn Cup om torsdagen i Klubrestauranten blev nævnt og rost, idet vi ud over at spise lidt gode sandwichs bl.a. får et styrket sammenhold, ligesom den X99 mole, Ulrik Meyer (DEN 297) har sørget for at reservere til os både i 2018 og -19 har bidraget til det gode fællesskab.  

               

  1. Fremlæggelse af regnskab

Kasserer Kim Rasmussen gennemgik regnskabet for 2019-2020 og konstaterede et underskud på 2243,- dkr. X99 Klubbens egenkapital er herefter 16385,- Dkr.

Regnskabet blev godkendt.

Derudover er klubben i besiddelse af ca. 70 X99 kasketter og to stk. X99 halvmodeller. Den ene er en vandrepokal for Palby Fyn Cyp, som Kim har i forvaring for andet år i træk.

Den anden halvmodel (som også er hos Kim) er ikke dedikeret til noget pt. Forslag er velkomne.

X99 kasketter kan købes for 99,- dkr, (6 stk. for 500,-). Kasketterne ligger hos Michael Jeppesen.

Indbetalinger til klubben kan fra i år ske via Mobile Pay Box kode “8265QA” X99 Klubben.

  1. Indkomne forslag

Ingen

  1. Fastsættelse af kontingent

Det blev i enighed konkluderet at vi for sæsonen 2021 fastholder et årligt kontingent på 99,- Nye medlemmer får tilmed en X99 kasket det første års medlemskab.  

  

  1. Valg af formand

Morten Vinther valgte at trække sig efter to år på posten. Vi takker Morten for indsatsen. Michael Jeppesen blev valgt som ny formand.

  1. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og suppleant

Ulrik Meyer (DEN 297) bestyrelsesmedlem blev genvalgt.

Per Leth Hansen (DEN 519) tidligere suppleant blev valgt som bestyrelsesmedlem

Claus Nielsen (DEN 103) blev valgt som suppleant.   

Kim Rasmussen (DEN 517), kasserer var ikke på valg i år.

Thomas Nielsen (DEN 467) International sekretær var ikke på valg i år.       

Tidligere sekretær Lars Jensen (DEN 455) i år har solgt sin båd og er udmeldt.

  1. Valg af revisor og revisor suppleant

Sysser Davidsen (DEN 517), revisor var ikke på valg i år.

Morten Vinther (DEN 425) blev valgt som revisor suppleant.

Den nye bestyrelse vil konstituere sig snarest, den nye formand Michael vil informere omkring hvem der bliver den nye næstformand.         

  1. Vedtægter og klassebestemmelser

Ingen ændringer.

De nye ”sorte sejl”, som mange X99 kapsejlere de seneste par år har sejlet med her i Danmark, blev diskuteret. Jens Hestbech (DEN 577) spurgte, om man måske skulle tillade dem i klassereglerne. Problemet er, at Klassereglerne også gælder internationalt, så hvis dette tiltag skal indføres, skal man have det til høring, specielt i Tyskland, hvor der er en stærk organisation.

Det blev fastslået at alle ”eksotiske” sejl, der er indenfor X99 Klassemål, kan bruges ved DH løb, hvor blandede bådtyper sejler mod hinanden.

For Klassemesterskaber skal bådene fortsat leve op til X99 Klassereglerne, med mindre andet er aftalt blandt deltagerne.

  1. Evt.

Bestyrelsen har udråbt Fyn Cup til Uofficielt X99 DM, hvor man ser lempeligt på visse parametre, nærmere - antal gaster, frit sejldugsvalg, ingen asymmetriske spilere, bovspryd,   eller sejl, der har anden form eller størrelse, end for klassesejl. Forskellige forslag til præmiefordeling blev diskuteret, bl.a. for at få flere udenlandske både med til Fyn Cup.

Morten Vinther: Helsingør Sejlklub ønsker at afholde DM for X332 i kombination med et X99 DM, og tidligere formand for X99 klubben, Kim Henriksen (nu X332 sejler) har henvendt sig og opfordret bestyrelsen til at vejre stemningen i klubben med henblik på at få sådan et fælles projekt op at stå.

En anden invitation, som Jørgen Pedersen (DEN 552) annoncerede (igen) var, at Brejding Sejlklub står klar til at arrangere et DM for X99 i 2021.                

Hjemmesiden: Norman (DEN 111) er fortsat webmaster, men han besøger ikke hjemmesiden ofte. Derfor opfordres alle til at henvende sig direkte til Norman eller Per ( DEN 519), som yder web support, med henblik på rettelser, opdatering eller nye indlæg.

Hjemmesidens format blev diskuteret, og vi var hurtigt enige om, at der er en del tilbage at ønske med nuværende udseende. Norman oplyste, at han  gerne vil indføre en ny og mere nutidig platform, ”Word Press”, som er tilgængelig for få penge. Frivillige hjælpere til dette projekt er velkomne.          .

Bestyrelsen vil lægge hovederne i blød og komme med forslag til ovennævnte ideer efter første bestyrelsesmøde, hvor vi også vil konstituere sammensætningen.

Det første virtuelle Microsoft Teams møde var en stor succes, og det blev forslået at man i X99 klub regi bør afholdes flere digitale sammenkomster.

På bestyrelsens vegne takker jeg for et god og konstruktiv Generalforsamling, der indikerede stor interesse for aktivitet, hvilket tegner til en god sæson 2021.

Jeg takker for valget som ny formand for X99 klubben.

Mvh

Michael Jeppesen (DEN421) ”SkyggefaXe”.

 

Go to top