Dansk X-99 Klub vedtægter Marts 2019

1 Klubbens navn og adresse.

1.1 Klubbens navn er Dansk X-99 Klub.
1.2 Klubbens adresse er den til enhver tid siddende formands.

2 Klubbens formål.

2.1 Klubben skal som specialklub under Dansk Sejlunion, virke som klasseorganisation for X-99 sejlerne, og som sådan arbejde på,

  • at optage ejere af X-99'ere og andre interesserede som medlemmer, samt at varetage disses interesser vedrørende klassen,
  • at føre medlemsregister, herunder registrering af fartøjs ejere,
  • at sikre X-99 bådene forbliver ensartede ved kontrol i henhold til klassebestemmelserne,
  • at tage initiativ til afholdelse af kapsejladser for X-99 både, samt
  • at drage omsorg for at deltagergebyret ved X-99 stævner holdes på et rimeligt niveau.

3 Medlemmer og deres forpligtigelser.

3.1 Dansk X-99 Klub har følgende medlemskategorier:

3.1.1 Aktive.
klubben optages alle som aktive medlemmer. Samtlige aktive medlemmer skal desuden være medlem af en sejlklub tilsluttet Dansk Sejlunion, eller en hermed ligestillet udenlandsk sejlklub.

3.1.2 Passive.
Som passive medlemmer uden stemmeret kan optages alle interesserede.
3.1.3 Udmeldelse.
Udmeldelse skal ske skriftligt.

3.2 Forpligtigelser:

3.2.1 Certifikater.
Alle aktive medlemmer er forpligtet til at drage omsorg for, at deres fartøj har gyldigt certifikat, samt at fartøjet i et og alt svare til klassens regler.
Certifikater administreres af Dansk Sejlunion.
3.2.2 Salg af båd.
Navn og adresse på den nye ejer opgives til klubbens bestyrelse.

4 Kontingent og regnskab.

4.1 Kontingent.

4.1.1 Kontingent for det følgende år fastsættes på den ordinære generalforsamling.
4.1.2 Medlemmer der udtræder i årets løb har ikke ret til kontingentrefusion.

4.2 Regnskabsåret.

4.2.1 Regnskabsåret er kalenderåret.
4.2.2 Bestyrelsen skal inden1. marts afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr.d. 31. december til revisorerne.
4.2.3 Drifts regnskab og status forelægges, forsynet med påtegning af revisorerne, den ordinære generalforsamling til godkendelse.
4.2.4 Drifts regnskab og status bekendtgøres for medlemmerne senest otte dage før generalforsamlingens afholdelse.
4.2.5 Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdning.

5 Generalforsamling.

5.1 Ordinær generalforsamling.

5.1.1 Den ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt, og indkaldes skriftligt, vedlagt dagsorden med mindst tre ugers varsel.

5.1.2 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Årsregnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af formand.
7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.
8. Valg af revisorer og en suppleant.
9. Vedtægter og klassebestemmelser.
10. Eventuelt.

5.1.3 Forslag til ændring af vedtægter og klassebestemmelser, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal følges af en motivering, og være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

5.1.4 Stemmeret har alle aktive medlemmer, der ikke er i kontingent restance. Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt. Såfremt et medlem kræver det sker afstemningen skriftligt.

5.1.5 Spørgsmål på generalforsamlingen afgøres ved almindeligt stemme flertal, dog stemmes der ved ændring af vedtægter og klassebestemmelser iht. pkt. 7.1.

5.2 Ekstraordinær generalforsamling.

5.2.1 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes når mindst 1/5 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen med angivelse af det eller de emner, der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalfor-samling.
5.2.2 I sidstnævnte tilfælde, nævnt i 5.2.1, skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest en måned efter at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen.
5.2.3 Indkaldelse skal foretages skriftligt som beskrevet i pkt.5.1.1 og skal indeholde dagsorden med oplysninger om de(t) emne(r), der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.

6 Bestyrelse

6.1 Klubben ledes af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse på mindst 5 medlemmer.

6.2 Formanden vælges for et år ad gangen. Bestyrelsen vælges for to år ad gangen, således at der hvert år afgår to medlemmer. Genvalg kan finde sted.

6.3 Bestyrelsen konstituerer sig selv snarest efter generalforsamlingen med en næstformand, en sekretær og en kasserer. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

6.4 Klubben tegnes af formanden i forening med et medlem af bestyrelsen.

6.5 Sekretæren fører protokol over bestyrelsens møder og beslutninger, samt referat af generalforsamlingen.

6.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre af dens medlemmer er tilstede.

6.7 I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Formanden alene eller næstformanden samt to medlemmer kan indkalde til bestyrelsesmøde.


7 Ændringer af vedtægter og klassebestemmelser.

7.1 Forandringer af vedtægter og klassebestemmelser kan ske på enhver generalforsamling, ordinær som ekstraordinær, når mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådan flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel jf. pkt. 5.1.1, skriftligt indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Hvis også 2/3 af de på denne generalforsamling afgivende stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmer der er afgivet.

8 Eksklusion og genoptagelse.

8.1 Eksklusion

8.1.1 Ved grov overtrædelse af klubbens bestemmelser kan bestyrelsen ekskludere et medlem. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.
8.1.2 Ved kommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have lejlighed til at fremføre sine synspunkter overfor bestyrelsen.
8.1.3 Ved eksklusion mister medlemmet med øjeblikkelig virkning retten til, at deltage i klassens sejladser.
8.1.4 Et afbestyrelsen ekskluderet medlem kan appellere spørgsmålet om eksklusion til endelig afgørelse på den førstkommende ordinære generalforsamling. En appel har ingen opsættende virkning på fortabelsen af retten til at deltage i klassens sejladser.

8.2 Genoptagelse.

8.2.1 Et ekskluderet medlem kan optages igen, der som bestyrelsen er enig herom.

9 Opløsning.

9.1 Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

9.2 Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er tilstede. Til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivende stemmer er for forslaget. Opnås et sådan flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er tilstede


9.3 En eventuel formue tilfalder Dansk Sejlunion i tilfælde af klubbens opløsning, ligeledes eventuelle rettigheder til bådtypen, som klubben måtte være i besiddelse af.


Seneste rettelser og justering foretaget på ekstraordinære generalforsamling den 1. Marts 2019 De vedtagne vedtægter er gældende fra 1. Marts 2019 og erstatter de seneste vedtægter fra 2004.

Go to top